Instalacja elektryczna bezpieczna dla domu

Instalacja elektryczna bezpieczna dla domu

Ministerstwo Infrastruktury ustanawia wiele ustaw dotyczących budynków i warunków technicznych, jakie powinny spełniać. Dotyczą one: zaopatrzenia w wodę, instalacji ciepłej wody, odprowadzania ścieków, miejsca na odpadki, urządzeń grzewczych, przewodów kominowych, wentylacji, instalacji elektrycznej. W budynkach wielorodzinnych ministerstwo bierze tez pod uwagę zapotrzebowanie na dźwig i urządzenia dla osób niepełnosprawnych. Najbardziej newralgiczna dla domu jest instalacja elektryczna, dlatego istnieją ustawy, które należy znać. W ten sposób zminimalizuje się ryzyko zagrożenia życia, a nawet śmierci. Instalacje elektryczne w myśl rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, powinny gwarantować: dostarczanie energii do użytku mieszkańców, ochronę przed porażeniem prądem i ochronę przed szkodliwych hałasem i działaniem pola magnetycznego. Ustawa określa także główne warunki techniczne, jakie powinna spełniać instalacja elektryczna. Złącza elektryczne powinny być tak umiejscowione, by energetycy mogli zawsze do nich dojść a osoby trzecie, nie miały do nich łatwego dostępu, i by zawsze można było odłączyć je od sieci zasilającej. Instalacja powinna być także wyposażona w urządzenie przeciwporażeniowe i przeciwpożarowe.