Plan miejscowy

Plan miejscowy

W momencie kiedy wchodzi w życie nowy plan zagospodarowania miejscowego służy to przede wszystkim nowym inwestycjom. Dzięki temu łatwiejsze staje się uzyskiwanie pozwoleń budowlanych. Zwykle zgodnie z przyjętą ustawą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nabiera mocy prawnej od dnia, który został wskazany w uchwale rady gminy. Jednak obowiązuje tutaj zasada, że nie może to być wcześniej niż po upływie trzydziestu dni od momentu, kiedy to został on ogłoszony w dzienniku urzędowym województwa. Uchwalenie przez radę gminy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwalnia inwestorów z obowiązku uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie z prawem wejście w życie nowego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego wpływa na utratę mocy obowiązujących do tej pory planów zagospodarowania przestrzennego. Nie wpływa to natomiast na wygaśnięcie wydanych wcześniej decyzji o warunkach zabudowy, W świetle prawa decyzje te są nadal aktualne. Jeśli nowy plan zagospodarowania przestrzennego będzie obejmował obszary, które wymagają przeprowadzenia wcześniejszego scalenia i podziału nieruchomości to wówczas na radzie gminy spoczywa obowiązek podjęcia kolejnej uchwały dotyczącej scalenia i nowego podziału gruntów.